BORKS Feriehus Norwegen GmbH - Ferienhäuser in Norwegen
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij zijn erg blij dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Borks Feriehus Norwegen GmbH. Het gebruik van de internetpagina's van Borks Feriehus Norwegen GmbH is mogelijk zonder enige vermelding van persoonlijke gegevens; Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking bestaat, verkrijgen wij doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels. regelgeving die van toepassing is op Borks Feriehus Norwegen GmbH. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Borks Feriehus Norwegen GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt te garanderen. Internetgebaseerde datatransmissies kunnen in principe echter beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming mogelijk niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens via alternatieve middelen aan ons over te dragen, bijvoorbeeld door middel van een e-mail of telefonisch.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Borks Feriehus Noorwegen GmbH is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

a) Persoonlijke gegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

Betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Verwerking

Verwerking is elke handeling of elk geheel van handelingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens of op sets van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid en persoonlijke voorkeuren te analyseren of te voorspellen. , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat dat de persoonsgegevens niet herleidbaar zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doeleinden en middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten.

h) Verwerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan die namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

j) Derde partij

Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of orgaan anders dan de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die, onder direct gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of door een duidelijke bevestigende handeling, aangeeft in te stemmen met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Borks Feriehus Norwegen GmbH

Osterfelder Straße 9a
46236 Bottrop
Duitsland

Telefoon: +49 (2041) 7783-56
Fax: +49 (2041) 7783-58

E-mail: info@borks.de
Web: www.borks.de

3. Koekjes

De internetpagina's van Borks Feriehus Noorwegen GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Met behulp van de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan Borks Feriehus Noorwegen GmbH de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, b.v. hoeft niet bij elk bezoek aan de website toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie daardoor op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De webwinkel onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Borks Feriehus Noorwegen GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen zijn (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt bij aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Borks Feriehus Noorwegen GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de advertenties te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te garanderen. en (4) wetshandhavingsautoriteiten voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Borks Feriehus Noorwegen GmbH anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te vergroten en een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Abonnement op onze nieuwsbrieven

Op de website van Borks Feriehus Noorwegen GmbH krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het hiervoor gebruikte invoermasker bepaalt welke persoonlijke gegevens worden verzonden en wanneer de nieuwsbrief bij de verantwoordelijke voor de verwerking wordt besteld.

De Borks Feriehus Noorwegen GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over zakelijke aanbiedingen. De nieuwsbrief van de onderneming kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de verzending van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt er bij de dubbele opt-in-procedure om juridische redenen een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij bovendien het IP-adres op van het computersysteem dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en door de betrokkene werd gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen begrijpen en dient daarmee het doel van de rechtsbescherming van de verantwoordelijke.

De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, zolang dit voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een betreffende registratie noodzakelijk is, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod, of bij wijziging van technische omstandigheden. Er vindt geen overdracht van persoonlijke gegevens verzameld door de nieuwsbriefdienst aan derden plaats. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens, die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming vindt u in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link. Ook is het te allen tijde mogelijk om u direct op de website van de verantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbrief, of dit op een andere manier aan de verantwoordelijke te communiceren.

6. Newsletter-Tracking

De nieuwsbrief van Borks Feriehus Noorwegen GmbH bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die in dergelijke e-mails is ingesloten en die in HTML-formaat wordt verzonden om de registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Op basis van de ingebedde trackingpixel kan Borks Feriehus Noorwegen GmbH zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door betrokkenen zijn opgeroepen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de betreffende afzonderlijke toestemmingsverklaring, afgegeven door middel van de double-opt-in-procedure, in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking verwijderd. De Borks Feriehus Noorwegen GmbH beschouwt een herroeping van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

7. Contactmogelijkheid via de website

De website van Borks Feriehus Noorwegen GmbH bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel de betrokkene te verwerken of contact op te nemen. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

8. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de persoonsgegevens van de betrokkene slechts verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt toegestaan in wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke onderworpen is. naar.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

9. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking de bevestiging te verkrijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht op toegang

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om op elk moment van de verantwoordelijke voor de verwerking gratis informatie te verkrijgen over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking;
de betrokken categorieën persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
waar mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
het bestaan van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht geïnformeerd te worden over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die hem of haar betreffen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht om te wissen (recht om vergeten te worden)

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de verwijdering van persoonsgegevens die hem of haar betreffen zonder onnodige vertraging te verkrijgen, en de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de verplichting om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen is van toepassing, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt (a) van de AVG, of artikel 9, lid 2, punt (a) van de AVG, en als er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de AVG.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van persoonlijke gegevens wil aanvragen die zijn opgeslagen door Borks Feriehus Noorwegen GmbH, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van Borks Feriehus Noorwegen GmbH zal er onmiddellijk voor zorgen dat het wisverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke stappen, waaronder technische maatregelen, om anderen te informeren verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken en waarvan de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken van eventuele links naar, of kopieën of replicatie van, die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van Borks Feriehus Noorwegen GmbH zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG, in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een gegevensonderwerp de beperking van de verwerking van door Borks Feriehus Noorwegen GmbH opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Borks Feriehus Noorwegen GmbH regelt de beperking van de verwerking.

f) Recht op gegevensportabiliteit

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder hinder van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, punt (a), van de AVG, of op basis van een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt (b), van de AVG, en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking is niet noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Bovendien heeft de betrokkene, bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG, het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, indien dit technisch haalbaar is en wanneer dit niet mogelijk is. een negatieve invloed hebben op de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van Borks Feriehus Noorwegen GmbH.

g) Recht van bezwaar

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om op elk moment, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen, op basis van punt (e) of (f). ) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze commissies.

De Borks Feriehus Noorwegen GmbH zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.Als Borks Feriehus Noorwegen GmbH persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van Borks Feriehus Noorwegen GmbH voor direct-marketingdoeleinden, zal Borks Feriehus Noorwegen GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen door Borks Feriehus Noorwegen GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig Artikel 89, lid 1, van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van Borks Feriehus Noorwegen GmbH. Bovendien is het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht om op geautomatiseerde wijze bezwaar te maken met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem of haar rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem of haar op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) niet is toegestaan door het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is en dat ook bepaalt passende maatregelen treft om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Borks Feriehus Noorwegen GmbH passende maatregelen treffen maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Borks Feriehus Noorwegen GmbH.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op elk moment in te trekken.Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Borks Feriehus Noorwegen GmbH.

10. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op internet, een online community, waar gebruikers doorgaans met elkaar kunnen communiceren en in een virtuele ruimte kunnen communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of kan de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verwerkingsverantwoordelijke Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetwebsite, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarin een Facebook-component (Facebook-plug-ins) is geïntegreerd, wordt de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden via de Facebook-component. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/. In de loop van deze technische procedure wordt Facebook ervan op de hoogte gebracht welke specifieke subsite van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, detecteert Facebook bij elke oproep van onze website door de betrokkene – en gedurende de gehele duur van zijn verblijf op onze website – welke specifieke subsite van ons internet pagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en gekoppeld aan het betreffende Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de in onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, b.v. op de "Vind ik leuk"-knop gedrukt, of als de betrokkene een opmerking plaatst, koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via het Facebook-onderdeel altijd informatie over een bezoek aan onze website door de betrokkene, wanneer de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd tijdens het oproepen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op het Facebook-onderdeel klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Facebook voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Facebook-account voordat onze website wordt opgeroepen.

De door Facebook gepubliceerde richtlijn gegevensbescherming, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Daarnaast wordt daar uitgelegd welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn er verschillende configuratieopties beschikbaar om de gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren. Deze applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren.

11. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Instagram

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke componenten van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en dergelijke gegevens kunnen verspreiden op andere sociale netwerken.

De exploitant van de door Instagram aangeboden diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd tot het downloaden van een weergave van het overeenkomstige Instagram-onderdeel van Instagram. In de loop van deze technische procedure wordt Instagram zich ervan bewust welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, detecteert Instagram bij elke oproep van onze website door de betrokkene – en gedurende de gehele duur van zijn verblijf op onze website – welke specifieke subpagina van ons internet pagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via het Instagram-onderdeel en gekoppeld aan het betreffende Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, koppelt Instagram deze informatie aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Instagram ontvangt via het Instagram-onderdeel de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van het bezoek aan onze website bij Instagram is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Instagram-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Instagram voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Instagram-account voordat onze website wordt opgeroepen.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Instagram kunt u vinden onder https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

12. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Matomo

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke de Matomo-component geïntegreerd. Matomo is een open-source softwaretool voor webanalyse. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetsites. Een webanalysetool verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzer), welke pagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en voor welke periode een subpagina is bezocht. bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De software wordt op de server van de controller gebruikt, de gegevensbeschermingsgevoelige logbestanden worden uitsluitend op deze server opgeslagen.

Het doel van de Matomo-component is de analyse van de bezoekersstromen op onze website. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van deze website te evalueren en om onlinerapporten samen te stellen, die de activiteiten op onze internetpagina's weergeven.

Matomo plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Met het instellen van de cookie wordt een analyse van het gebruik van onze website mogelijk gemaakt. Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch via de Matomo-component gevraagd om gegevens voor online-analyse aan onze server over te dragen. In de loop van deze technische procedure verkrijgen wij kennis over persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, wat dient om de herkomst van bezoekers en klikken te begrijpen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie vanwaar toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website. Bij elk bezoek aan onze internetpagina's worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, naar onze server verzonden. Deze persoonsgegevens worden door ons opgeslagen. Wij geven deze persoonsgegevens niet door aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Matomo een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen cookies die al door Matomo worden gebruikt op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens over het gebruik van deze website die door Matomo worden gegenereerd, evenals tegen de verwerking van deze gegevens door Matomo, en de kans om deze uit te sluiten. Hiervoor moet de betrokkene in de browser een "Do Not Track"-optie instellen.

Bij elke instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de websites van de verantwoordelijke voor de verwerking niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Matomo kunt u vinden op https://matomo.org/privacy/.

13. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Twitter

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, publiekelijk toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde ‘tweets’ kunnen publiceren en verspreiden, b.v. korte berichten, die beperkt zijn tot 280 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor degenen die niet zijn ingelogd op Twitter. De tweets worden ook getoond aan zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien kun je met Twitter een breed publiek aanspreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen vindt u op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. In de loop van deze technische procedure verkrijgt Twitter kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is een hertransmissie van de inhoud van deze website om onze gebruikers in staat te stellen deze webpagina in de digitale wereld te introduceren en onze bezoekersaantallen te vergroten.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, herkent Twitter bij elke oproep van onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze internetpagina werd bezocht. bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Twitter-component en gekoppeld aan het betreffende Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, wijst Twitter deze informatie toe aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Twitter ontvangt via het Twitter-onderdeel de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website bij Twitter is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Twitter-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Twitter voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Twitter-account voordat onze website wordt opgeroepen.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter zijn toegankelijk via https://twitter.com/privacy?lang=en.

14. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Maps

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke componenten van Google Maps geïntegreerd. Google Maps is een dienst die kwalificeert als een visueel platform en waarmee gebruikers interactieve kaarten kunnen gebruiken.

De werkmaatschappij van Google Maps is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VERENIGDE STATEN.

Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van deze website bezoekt, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarin een Google Maps-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de betreffende Google Maps-component. om een weergave van het overeenkomstige onderdeel van Google Maps te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Google is ingelogd, herkent Google elke keer dat de betrokkene onze website bezoekt en gedurende de gehele duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Google Maps-component en door Google toegewezen aan het betreffende Google-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Google Maps-knoppen klikt, worden de verzonden gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Google-gebruikersaccount van de betrokkene en door Google opgeslagen en verwerkt.

Google ontvangt via het Google Maps-onderdeel altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tegelijkertijd met het oproepen van onze website bij Google is ingelogd. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Google wordt verzonden, kan hij of zij de overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn Google-account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy.

15. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Kunst. 6(1) verlicht. een AVG dient als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of om een andere dienst te verlenen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Is op ons bedrijf een wettelijke verplichting van toepassing waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) verlicht. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6(1) verlicht. d AVG. Ten slotte zouden verwerkingsactiviteiten gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingsactiviteiten die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, als de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd, behalve wanneer dergelijke belangen terzijde worden geschoven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. Hij was van mening dat er van een legitiem belang kon worden uitgegaan als de betrokkene een cliënt van de verwerkingsverantwoordelijke is (overweging 47 zin 2 AVG).

16. De legitieme belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG ons legitieme belang is om onze activiteiten uit te voeren ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

17. Periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium dat wordt gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze periode worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, zolang deze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het initiëren van een contract.

18. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; Vereiste die nodig is om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

Wij verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De medewerker maakt aan de betrokkene duidelijk of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

19. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is gegenereerd door de privacybeleidgenerator van DGD - uw externe DPO, die is ontwikkeld in samenwerking met Duitse advocaten van WILDE BEUGER SOLMECKE, Keulen.