BORKS Feriehus Norwegen GmbH - Ferienhäuser in Norwegen
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

voor de bemiddeling van reisdiensten (reisbemiddelingsovereenkomst)

Op de inkoop van reisdiensten door Borks Feriehus Norwegen GmbH (hierna te noemen "Borks") zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Ze regelen de rechtsverhouding tussen de klant en Borks. Tussen de klant en de betreffende dienstverlener (verhuurder etc.) treedt Borks uitsluitend op als tussenpersoon en handelt voor rekening van de betreffende dienstverlener. De uitvoering van de geboekte reis als zodanig maakt geen deel uit van de contractuele verplichtingen van Borks.

In geval van een boeking wordt het contract met betrekking tot de reis uitsluitend gesloten tussen de klant en de betreffende dienstverlener. In dit verband wordt verwezen naar de desbetreffende algemene voorwaarden van de dienstverlener (bijv. huiseigenaar, rederij) of de wettelijke regelingen.

§1 Sluiting van het bemiddelingscontract

 1. Door het invullen van de informatievelden en het voltooien van het boekingsproces doet de klant een bindend aanbod aan Borks om een reisbemiddelingscontract te sluiten. Het aanbod kan schriftelijk, mondeling, telefonisch of via elektronische media (internet) worden gedaan. Bij het doen van een aanbod via elektronische media (internet) doet de klant door het verzenden van de boekingsopdracht een bindend aanbod aan Borks tot het sluiten van een agentuurovereenkomst. Borks behoudt zich het recht voor het aanbod te aanvaarden. Indien Borks of de dienstverlener de boeking schriftelijk, telefonisch, per e-mail (elektronische post) of op andere wijze aan de opdrachtgever bevestigt, komt er een overeenkomst tot stand tussen de opdrachtgever en de dienstverlener. Indien de inhoud van de reisbevestiging afwijkt van de inhoud van de boeking, is er sprake van een nieuw aanbod van de dienstverlener, waaraan de dienstverlener gedurende 10 dagen na ontvangst gebonden is.
 2. De opdrachtgever verplicht zich de door hem ontvangen boekingsbevestiging onmiddellijk op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden of afwijkingen aan de dienstverlener of Borks te melden. Een melding van onnauwkeurigheden of afwijkingen na het verstrijken van een termijn van drie dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging kan niet meer worden gehonoreerd. In het bijzonder geeft een te late melding van onjuistheden of afwijkingen de klant niet het recht om zich terug te trekken uit het contract.

§2 Betaling

 1. Bij ontvangst van de boekingsbevestiging is een aanbetaling van 25% van de huurprijs van het vakantiehuis verschuldigd. Het restbedrag moet uiterlijk zes weken voor het begin van de reis worden betaald.
 2. Als de klant zijn betalingsverplichting niet of niet op tijd nakomt, heeft de dienstverlener of Borks het recht om zich terug te trekken uit de reis of uit het bemiddelingscontract.
 3. De reisdocumenten worden verstuurd na ontvangst van de laatste betaling.
 4. Voor reserveringen die gemaakt zijn vóór de publicatie van de catalogus, rekenen we een bedrag van 35,00 euro, dat met de concrete boekingsbevestiging wordt verrekend of vervalt in geval van annulering.

§3 Diensten, verplichtingen, plichten

 1. De omvang van de diensten vloeit voort uit de reisbevestiging, rekening houdend met de advertentie in de betreffende geldige catalogus.
 2. De ter beschikking gestelde vakantiewoningen en boten zijn privé-eigendom en moeten met zorg worden behandeld. De inrichting en uitrusting van de betreffende vakantiewoning zijn geselecteerd volgens de smaak van de eigenaar. Verschillen in de inrichting zijn mogelijk. Typische landspecifieke bijzonderheden in de meubilering moeten worden geaccepteerd. Dit geldt ook voor eventuele toegangswegen, die in sommige gevallen vanwege natuurlijke omstandigheden geen directe toegang tot het vakantiehuis of de bootlocatie met de auto mogelijk maken. Niet elke woning is qua ligging geschikt voor kleine kinderen.
 3. Bedden zijn vaak smaller dan 75 cm. Kledingkasten zijn niet standaard aanwezig in Noorse slaapkamers.
 4. De waterkwaliteit is niet noodzakelijk drinkwaterkwaliteit.
 5. De klant is verplicht om het vakantiehuis schoon achter te laten. Hiertoe moet hij/zij een eindschoonmaak uitvoeren, tenzij anders overeengekomen of vermeld in de catalogus of reisbevestiging.
 6. In het geval van een vervroegd vertrek is de klant verplicht om de contactpersoon ter plaatse (huiseigenaar) onmiddellijk te informeren.
 7. De sleutel van het vakantiehuis moet worden teruggegeven op dezelfde plaats waar hij werd ontvangen.
 8. In verband met het gebruik van boten moet de klant zich houden aan de lokale en geopenbaarde bootregels. Hij/zij moet de instructies van de lokale contactpersonen met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften opvolgen.
 9. Alle boottochten zijn op eigen risico.
 10. Vakantiehuizen mogen alleen worden bewoond door de personen die vermeld staan in de aanmelding en alleen tot het aantal personen dat is aangegeven in de catalogus. Huisdieren zijn alleen toegestaan in de vakantiehuizen die zijn aangegeven in de catalogus.

§4 Wijzigingen in diensten en prijzen

Wijzigingen of afwijkingen van de geboekte diensten die noodzakelijk worden na het sluiten van het contract (gegronde reden) en die niet door de dienstverlener te goeder trouw zijn teweeggebracht, zijn toegestaan, voor zover deze wijzigingen of afwijkingen niet substantieel zijn en, rekening houdend met de belangen van de dienstverlener, redelijk zijn voor de klant(en). De dienstverlener of Borks behoudt zich het recht voor om de geadverteerde prijzen die bij de boeking zijn bevestigd te wijzigen in geval van een verhoging van de transportkosten of kosten voor bepaalde diensten zoals haven- of luchthavengelden of een wijziging van de wisselkoersen die van toepassing zijn op de betreffende reis, voor zover de verhoging ervan per persoon of per object de prijs van de reis beïnvloedt, op voorwaarde dat er meer dan vier maanden liggen tussen het sluiten van het contract en de overeengekomen aanvang van de reis. In het geval van een latere wijziging van de reissom of een belangrijke wijziging van een essentiële reisdienst, zal de dienstverlener of Borks de klant onmiddellijk informeren. Prijsverhogingen die vanaf de 20e dag voor de overeengekomen vertrekdatum worden geëist, zijn ongeldig. In geval van prijsverhogingen van meer dan 8% van de reissom of in geval van een belangrijke wijziging van een essentiële reisdienst kan de klant zich kosteloos terugtrekken of deelname aan een reis van ten minste gelijkwaardige waarde verlangen als de dienstverlener hem een dergelijke reis kan aanbieden. De klant moet de voornoemde rechten jegens de dienstverlener of Borks onmiddellijk doen gelden nadat de dienstverlener of Borks de prijsverhoging/wijziging van de dienst heeft aangekondigd.

§5 Annulering door de klant/omboeking

 1. De klant kan zich op elk moment voor aanvang van de reis terugtrekken uit de reis en uit de bemiddelingsopdracht. In het geval van een dergelijke terugtrekking kan de dienstverlener in de regel de volgende compensatie eisen: Bij terugtrekking tot de 46e dag voor vertrek 25% van de reissom; vanaf de 45e dag voor vertrek 50% van de reissom; vanaf de 35e dag voor vertrek 80% van de reissom; en vanaf de 3e dag voor vertrek tot vertrek 90% van de reissom.
 2. Tot aan het begin van de reis kan de klant verlangen dat een derde persoon zijn of haar rechten en plichten uit het reiscontract overneemt (§ 651b BGB).
 3. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat er geen schade is ontstaan of dat de schade aanzienlijk lager is.
 4. Omboekingen zijn kosteloos mogelijk tot 10 weken voor aanvang van de reis binnen hetzelfde seizoen.

§6 Annulering en opzegging door de huiseigenaar/dienstverlener

 1. De huiseigenaar kan het contract zonder opzegtermijn beëindigen als de uitvoering van de reis aanhoudend wordt verstoord door de klant ondanks een passende waarschuwing door de huiseigenaar. Hetzelfde geldt als een klant zich zodanig in strijd met het contract gedraagt dat onmiddellijke ontbinding van het contract gerechtvaardigd is. De dienstverlener behoudt echter de aanspraak op de reissom. Eventuele extra kosten voor retourtransport zijn voor rekening van de verstoorder. De dienstverlener moet echter rekening houden met de waarde van de uitgespaarde kosten en de voordelen van een ander gebruik van de niet gebruikte diensten.
 2. De huiseigenaar kan de reis tot 7 weken voor het begin van de reis annuleren als het minimum aantal deelnemers zoals aangegeven in de betreffende beschrijving van diensten en in de reisbevestiging niet wordt bereikt. De dienstverlener of Borks zal de klant uiteraard informeren als op een eerder tijdstip blijkt dat het minimum aantal deelnemers niet kan worden gehaald. De klant krijgt de betaalde reissom onmiddellijk terugbetaald. De dienstverlener heeft echter geen terugtredingsrecht als hij verantwoordelijk is voor de omstandigheden die daartoe leiden (zoals bij rekenfouten) of als hij deze omstandigheden niet kan bewijzen. De terugtredingsverklaring wordt onverwijld aan de klant toegezonden.
 3. In het geval van terugtrekking door de dienstverlener overeenkomstig lid 2, heeft de klant het recht om deelname aan een andere reis van ten minste gelijke waarde te eisen als de dienstverlener in staat is om een dergelijke reis uit zijn programma zonder extra kosten voor de klant aan te bieden. De klant moet dit recht onmiddellijk na de terugtredingsverklaring van de dienstverlener uitoefenen. Als de klant geen gebruik maakt van zijn of haar recht om deel te nemen aan een gelijkwaardige reis, krijgt hij of zij de betaalde reissom onverwijld terugbetaald.

§7 Uitzonderlijke omstandigheden - overmacht

Voor de beëindiging van het contract in geval van overmacht wordt verwezen naar § 651j BGB.

§8 Genoegdoening/vermindering/beëindiging

 1. Als een reisdienst niet wordt geleverd of niet wordt geleverd in overeenstemming met het contract, kan de klant genoegdoening eisen. De huiseigenaar kan de situatie ook verhelpen door een vervangende dienst van gelijke of grotere waarde te leveren. De huiseigenaar mag de genoegdoening weigeren als deze een onevenredige inspanning vereist.
 2. Als de huiseigenaar de situatie niet binnen een door de klant bepaalde redelijke termijn verhelpt, kan de klant de situatie zelf verhelpen en terugbetaling van de noodzakelijke kosten eisen. Het stellen van een termijn is niet vereist als de oplossing wordt geweigerd door de dienstverlener of als de onmiddellijke oplossing wordt vereist door een bijzonder belang van de klant.
 3. De klant kan van de dienstverlener een korting op de reissom eisen voor zover de reisdiensten niet of niet in overeenstemming met het contract zijn geleverd en de klant niet verwijtbaar nalaat het gebrek te melden.
 4. Als een reis aanzienlijk wordt verstoord als gevolg van een gebrek en als de huiseigenaar niet binnen een redelijke termijn een oplossing biedt, kan de klant het contract opzeggen in het kader van de wettelijke bepalingen - in zijn eigen belang en om redenen van bewaring van bewijsmateriaal wordt een schriftelijke vorm aanbevolen. Het is alleen niet nodig om een termijn te stellen voor het verhelpen als het verhelpen onmogelijk is of wordt geweigerd door de dienstverlener of als de onmiddellijke beëindiging van het contract wordt gerechtvaardigd door een bijzonder belang van de klant. De klant is de dienstverlener slechts het deel van de reissom verschuldigd dat is toe te rekenen aan de gebruikte diensten.
 5. In het geval van gebreken op de vakantiebestemming is de klant verplicht de dienstverlener en Borks Feriehus Norwegen GmbH onmiddellijk te informeren zodat herstelmaatregelen kunnen worden genomen.

§9 Aansprakelijkheid van Borks

 1. Borks treedt uitsluitend op als tussenpersoon tussen de opdrachtgever en de dienstverlener en handelt namens en voor rekening van de dienstverlener. In deze gevallen is Borks niet aansprakelijk voor de door de betreffende dienstverlener aan de klant te leveren diensten.
 2. Als reisagent is Borks voor de details van de reizen afhankelijk van de informatie die door de respectieve dienstverleners wordt verstrekt. Borks heeft geen mogelijkheid om de juistheid van deze informatie te controleren. Borks geeft daarom geen garanties of waarborgen voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Hetzelfde geldt voor andere informatie die op deze website wordt gegeven en die door derden wordt verstrekt.
 3. In beginsel is Borks uit hoofde van deze Bemiddelingsovereenkomst alleen aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van een door Borks opzettelijk of door grove nalatigheid gepleegd plichtsverzuim. Borks is ook aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, alsmede voor typische contractuele schade die de klant lijdt als gevolg van een wezenlijke schending van de contractuele verplichtingen van de bemiddelingsovereenkomst door Borks, zelfs als Borks slechts schuldig is aan lichte nalatigheid. Verder is aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid uitgesloten. Een wezenlijke contractuele verplichting in voornoemde zin is een verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen, in het bijzonder om de bemiddelde reisdienst te bezorgen, om zich in te spannen de overeenkomst met dit doel te sluiten, om de nodige adviezen en informatie te verstrekken en om de hoofdovereenkomst naar behoren af te wikkelen. Als tussenpersoon is Borks niet aansprakelijk voor schade die de klant oploopt tijdens de reis. De aansprakelijkheid van Borks in geval van lichte nalatigheid is beperkt tot de waarde van de geboekte reis, maar in elk geval tot voorzienbare en typische schade. De wettelijke aansprakelijkheid van Borks ongeacht schuld blijft hierdoor onaangetast. Borks is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid door zijn plaatsvervangende agenten.

§10 Verzekeringen

Elke klant is verantwoordelijk voor zijn eigen verzekeringsdekking. De reisagent adviseert om een annuleringsverzekering af te sluiten. Tevens wordt aangeraden een bagage-, reisongevallen-, reisziektekosten- en reisaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

§11 Ongeldigheid

Indien een van de bovenstaande bepalingen ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen niettemin geldig. De geldigheid van het contract in zijn geheel blijft onaangetast. De ongeldigheid van het gearrangeerde reiscontract heeft geen invloed op het bemiddelingscontract.

§12 Contractuele partner als reisagent

Borks Feriehus Norwegen GmbH

Osterfelder Straße 9a
46236 Bottrop
Duitsland

Telefoon: +49 (2041) 7783-56
Telefax: +49 (2041) 7783-58

E-mail: info@borks.de
Web: www.borks.de

Bedrijfsleiding: Alexander Peters